01 تیر 1403
بهمن حياتي

بهمن حیاتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی-آنالیز
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
On stability and nonstability of systems of functional equations
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
System of functional equations, r-divisible abelian group, stability, nonstability
سال
2021
مجله Quaestiones Mathematicae
پژوهشگران بهمن حیاتی

چکیده

In this paper, we consider the stability and nonstability results for the following system of functional equations f(ax_1 + bx_2, y, z) + f(ax_1 − bx_2, y, z) = 2af(x_1, y, z), f(x, ay_1 + by_2, z) + f(x, ay_1 − by_2, z) = 2a^2f(x, y_1, z) + 2b^2f(x, y_2, z), f(x, y, az_1 + bz_2) + f(x, y, az_1 − bz_2) = ab^2(f(x, y, z_1 + z_2) + f(x, y, z_1 − z_2)) +2a(a^2 − b^2)f(x, y, z1) where a, b ∈ Z\{0}, on r-divisible abelian groups.