01 تیر 1403
بهمن حياتي

بهمن حیاتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی-آنالیز
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاشتهای δ- همریختی به توی جبرهای باناخ دوگان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نگاشت δ-همریختی، تابعک δ-ضربی، جبرهای باناخ دوگان
سال 1398
مجله پژوهش های نوین در ریاضی
پژوهشگران بهمن حیاتی

چکیده

فرض کنید 𝔄 یک جبر باناخ و (*_B,B) یک جبر باناخ دوگان باشد. نگاشت خطی φ:A⟶B را یک نگاشت δ-همریختی گوییم هرگاه بازای هر a_1,a_2∈A داشته باشیم ||2_φ(a_1 a_2)-φ(a_1)φ(a_2)||≤δ||a_1|| ||a||. در این مقاله، به مطالعه ی نگاشتهای δ- همریختی از A به توی B می پردازیم. در بین نتایجی که بدست می آوریم، نشان خواهیم داد، اگر φ:A⟶B نگاشت δ- همریختی باشد و *_B روی زیر جبر تولید شده توسط (φ(A ضربی باشد، آنگاه نگاشت φ کراندار است و φ||≤1+δ||.