14 آذر 1400
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سطوح مختلف اسیدآمینه لایزین بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اسیدآمینه لایزین شاخص های رشد ترکیب لاشه ماهی ازون برون
سال 1399
مجله محیط زیست جانوری
پژوهشگران داود محمد رضائی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر افزایش اسید آمینه لایزین بر شاخص­ های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در بچه­ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) در طی 8 هفته صورت گرفت. بدین ­منظور، تعداد 144 قطعه بچه ­ماهی با میانگین وزن اولیه 1/3±20/01 گرم به ­طور تصادفی در 12 مخزن فایبرگلاس توزیع گردیدند. ماهیان دو بار در روز به ­میزان 4 درصد وزن بدن با جیره ­های غذایی حاوی سطوح مختلف اسید آمینه لایزین (1 درصد، 2 درصد، 3 درصد و جیره شاهد) تغذیه شدند. شاخص ­های رشد و تغذیه شامل ضریب چاقی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، بازده غذایی، شاخص احشائی و میزان بازماندگی و هم ­چنین ترکیب لاشه بدن ارزیابی شدند. براساس نتایج حاصل، تفاوت معنی ­داری در پارامترهای رشد بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت (0/05>p ). بر این اساس، بیش ­ترین میزان عملکرد شاخص ­های رشد در تیمار حاوی 2 درصد لایزین و کم ­ترین میزان آن در تیمار 3 درصد مشاهده گردید. میزان بقاء در کلیه تیمارها اختلاف معنی­ داری نشان نداد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد افزودن لایزین در جیره سبب کاهش نسبت پروتئین و چربی در تیمار 2 درصد در مقایسه با تیمار 3 درصد می­ گردد. از این­ رو، طبق نتایج حاصله، می­ توان بیان کرد که افزودن اسیدآمینه لایزین به ­میزان 2 درصد در جیره بچه ­ماهی ازون ­برون سبب بهبود عملکرد رشد می گردد.