12 مهر 1401
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر جنیستئین بر شاخصهای هورمونی موثر در تولیدمثل ماهی سفید دریای خزر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جنیستئین، ماهی سفید، هورمون های استروئیدی، کلسیم
سال 1396
پژوهشگران داود محمد رضائی

چکیده

جنیستئین از ترکیبات شناخته شده فیتواستروژنی با ظرفیت تغییر عملکرد یا ساختار سیستم غدد درون ریز و تولیدمثل در آبزیان بوده که در بیشتر محیطهای آبی یافت میگردد. در این تحقیق، اثر غلظتهای مختلف جنیستئین بر برخی شاخصهای هورمونی: تستوسترون و 17 بتا-استرادیول و یون کلسیم ماهی سفید دریای خزر مورد مطالعه قرار گرفت. 49 عدد مولد ماده ماهی سفید به مدت 21 روز در 50 و 10 نانوگرم بر لیتر قرار گرفتند. در پایان از خون و بافت ماهیان در پایان آزمایش ، معرض 3 سطح جنیستئین با غلظتهای 500 نمونه بردای انجام و سنجش فاکتورهای بیان شده بر حسب پروتکلهای موجود اندازهگیری گردید. نتایج نشان داد که جنیستئین در مقایسه با نمونه شاهد منجر به کاهش سطح هورمون استروژنی 17 بتا-استرادیول گردید. در صورتیکه میزان تستوسترون و کلسیم سرم خون تفاوت معنی داری در بین تیمارهای آزمایشی نشان را نشان نداد. هر دو فیتواسترژن بر میزان کلسیم تاثیر معنیداری نشان ندادند. طبق یافتههای این تحقیق، جنیستئین در غلظتهای آزمایش شده میتواند به عنوان محرک سیستم غدد درون ریز عمل نموده و سبب تغییر در سطح هورمونهای استرویئدی بویژه 17 بتا-استرادیول گردد.