12 مهر 1401
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر سطوح مختلف ساپونین بر عملکرد رشد و بازده غذایی ماهی سیچلاید گورخری ) Amatitlania nigrofasciata
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ااشای وزن بدن، بازده غدایی، ساپونین، ضریب تبدیل غدایی و ضریب رشد ویژه
سال 1397
پژوهشگران داود محمد رضائی

چکیده

ساپونین از ترکیبات رایج موجود در ترکیبات گیاهی بوده که می تواند اثررات بیووروکی ی گررهرده ار برر رور موجرودات ب.ردارد در ، بررسی حاضرتعداد 42 عدد ماهی سیچلاید گورخرر باوغ نر و ماده به مدت 41 روز با جیره حاور سه سطح مهفراوت سراپونین 151 011 و 011 میلی گرم برکیلوگرم غدا( تغدیه شدند اندازه گیرر شاخص هار رشد و بازده غدایی نشان داد، سراپونین در مارادیر باورا می تواند سبب تغییر وضیعت عمل رد رشد و شاخص هار مربوطه گردد بطوری ه در هر دو جنس حضور این ترکیرب سربب اارشای رشد ویژه، بهبود ااشای وزن بدن و بازده غدایی شد این ااشای برار جنس نر در سطح 011 میلی گرم برر کیلرو گررم غردا و بررار جنس ماده در ماادیر پایین تر و در سطح ساپونین 011 میلی گرم بر کیلو گرم غدا به دست آمد از اینرو بر اساس نهرایج حالرله بره نظر می رسد حضور ساپونین در جیره در ماادیر مشخص می تواند سبب بهبود شاخص هار رشد و کارایی غدا شود هرچند باید توجه نمود این ااشای عمل رد رشد برهه به جنس و گونه مهفاوت می باشد