12 مهر 1401
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر افزایش روغن هسته انگور بر عملکرد رشد ماهی سیچلاید گورخری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
روغن هسته انگور، شاخص های رشد و ماهی سیچلاید گورخری
سال 1397
پژوهشگران داود محمد رضائی

چکیده

روغن هسته انگور به دلیل ویژگی های خاص خود می تواند جایگزین مناسبی برای روغن ماهی در جیره ماهیان باشد. به این منظور درصد های مختلفی از روغن هسته انگور (100و 60، 30 درصد جیره غذایی) به جیره غذایی ماهی سیچیلاید گورخری اضافه گردید. پس از 21 روز شاخص های رشدی نظیر ضریب رشد ویژه، درصد افزایش بدن، ضریب تبدیل غذایی، بازده غذایی و ضریب چاقی محاسبه گردید. نتایج نشان داد ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 100 درصد روغن هسته انگور داری بالاترین شاخص ها و عملکرد رشد بهتری نسبت به سایر گروه ها و گروه شاهد داشت. براین اساس به نظر می رسد افزایش روغن هسته انگور به جیره ماهی سیچلاید گورخری می تواند بر نسبت های کارایی پروتین و عملکرد دستگاه گوارش تاثیر گذاشته و سبب بهبود شاخص های رشد گردد.