12 مهر 1401
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سطوح مختلف اسید آمینه لایزین بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
اسید آمینه لایزین، شاخص های رشد، ترکیب لاشه و ماهی ازون برون
سال 1399
پژوهشگران داود محمد رضائی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر افزایش اسید آمینه لایزین بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) در طی 8 هفته صورت گرفت. بدین منظور تعداد 144 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 3/1 ± 01/20 به طور تصادفی در 12 تانک توزیع گردیدند. ماهیان دو بار در روز به میزان 4 درصد وزن بدن با جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف اسید آمینه لایزین (1 درصد، 2 درصد، 3 درصد و جیره شاهد) تغذیه شدند. شاخص های رشد و تغذیه شامل ضریب چاقی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، بازده غذایی، شاخص احشائی و میزان بازماندگی و همچنین ترکیب لاشه بدن ارزیابی شدند. بر اساس نتایج حاصله تفاوت معنی داری در پارامترهای رشد بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت (05/0 P<). بر این اساس، بیشترین میزان عملکرد شاخص های رشد در تیمار حاوی2 درصد لایزین و کمترین میزان آن در تیمار 3 درصد مشاهده گردید. میزان بقاء در کلیه تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. از سوی دیگر نتایج نشان داد حضور لایزین در جیره سبب کاهش نسبت پروتئین و چربی در تیمار 2 درصد در مقایسه با تیمار 3 درصد می گردد. در خصوص پروفایل اسیدهای آمینه نتایج نشان داد که سطح لایزین تاثیری بر میزان لایزین ندارد و تنها در اسیدهای آمینه تیرونین، وانالین، گلوتامین و لوسین تیمارها اختلاف معنی داری را نشان دادند.از این رو طبق نتایج حاصله، می توان بیان کرد که افزودن اسید آمینه لایزین به میزان 2 درصد در جیره بچه ماهی ازون برون سبب بهبود عملکرد رشد می گردد.