07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر قطبش اسپینی بر انرژی، فشار و ضریب تراکم ناپذیری در گاز الکترونی آزاد
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گاز الکترونی، سیستم های بس ذره ای، کوانتش دوم، بسط خوشه ای، قطبیده اسپینی
سال 1399
پژوهشگران ابراهیم محمدی منش

چکیده

یکی از سیستم های بس ذره ای جذاب، گاز الکترونی است. الکترون های آزاد داخل فلزات یک نمونه عینی برای این سیستم می بانشد در این مقاله با استفاده از روش کوانتش دوم و روش وردشی با پایین ترین مرتبه قید، ببرخی از جنبه های گاز الکترونی نظیر انرژی بر واحد ذره، فشار و ضریب تراکم ناپذیری بر حسب تابعی از پارامتر فاصله مورد بررسی قرار گرفته است. برای نیل به این هدف ابتدا سیستم غیر قطبیده در نظر گرفته شده که در آن تعداد الکترون های با اسپین بالا و پایین با هم برابرند سپس این فرمولبندی برای حالت قطبیده اسپینی با ضریب قطبش های مختلف توسعه داده شده است و انرژی، فشار و مدول حجمی گاز الکتورن در این شرایط محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با افزایش قطبیدگی سیستم ناپایدار می شود.