07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص الکترو-اپتیکی نانوساختار PbI2@NdI2برای کاربردهای فتوولتائیک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
یدید سرب، یدید نئودیوم، سلول خورشیدی، فتوولتائیک
سال 1400
پژوهشگران نادر احمدوند ، ابراهیم محمدی منش

چکیده

در این مطالعه، با توجه به قابلیت بالای هالیدهای یدید سرب و یدید نئودیوم در فناوریهای نوین، نانوسااتاار PbI2@NdI2معرفا و تواص الکارو-اپایک آن بررس شد. ناایج مطالعات نشان داد PbI2@NdI2از مورفولوژی مناسب برتوردار است و پایاداری و اساااکام توب دارد. این ترکیب دارای چگال حاملهای اکثریت حفره است. بررس تواص اپایک نشان داد رفاار نوری PbI2@NdI2در طاو - موجهای فرابنفش و فروسرخ مطلوب است. همچنین گاف اپایک و ثابت دی الکاریک اسااتیک ،PbI2@NdI2به ترتیب 2الکارون ولات و 1/05مااسبه شد. بنابراین مطالعات، نانوساتاار PbI2@NdI2م توانند با افزایش جذب طیف تورشید باازده سالو هاای تورشایدی فاوولاائیک را بهبود بخشند