07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و مطالعه خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات کامپوزیتی Fe3O4/
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
موادمغناطیسی، نانوکامپوزیت، اسید تیتانیوم، عملیات گرمایی
سال 1400
پژوهشگران ابراهیم محمدی منش ، نادر احمدوند

چکیده

در این پژوهش ابتدا نانو ذرات مگنتیت با روش عملیات گرمایی تهیه شدند. از پلی وینل پیرولیدون به عنوان عامل پو ش شی ا ستفاده شد. نانو ذرات سنتز شده با لایه نازکی از دی اک سید تیتانیوم پو شش داده شده تا ساختار Fe3O4/TiO2به د ست آید. اندازه، ساختار، پیکربندی و خواص مغناطیس ی نانوذرات با تکنیکهای EDX ،FESEM ،VSM ،XRD ،FTIRمش ه هیابی ش ده اس ت. نتایج این م شه ه یابی ها ن شان میدهد پو شش اک سید تیتانیوم بر نانو ذرات مگنتیت موفقیت آمیز بوده ا ست. قطر متو سط نانو ذرات کامپوزیتی کروی Fe3O4/TiO2حدود 50نانومتر بدست آمد. خواص مغناطیسی آنها برای جداسازی و هدفگیری مغناطیسی مناسب تشهیص داده ش د. از آنجایی که نانو ذرات کامپوزیتی حاص ل از ن ر ترمودینامیکی پایدار هس تند، این نانو ذرات را میتوان در کاربردهای فوتونیکی و دارورسانی مورد استفاده قرار داد.