07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر قطبش اسپینی بر انرژی، فشار و مدول حجمی گاز الکترونی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
قطبش اسپینی، فشار، مدول حجمی، گاز الکترونی
سال 1397
پژوهشگران ابراهیم محمدی منش

چکیده

گاز الکترونی یکی از سیستم های بس ذره ای جذاب در فیزیک است. الکترونهای آزاد داخل فلزات یک نمونه عینی برای این سیستم می باشند. در این مقاله به استفاده از روش کوانتش دوم برخی از جنبه های گاز الکترونی نظیر انرژی بر واحد ذره، فشار و ضرایب تراکم ناپذیری بر حسب تابعی از پارامتر فاصله مورد بررسی قرار گرفته است. برای نیل به این هدف ابتدا سیستم غیر قطبیده در نظر گرفته شده است که در آن تعداد الکترونهای با اسپین بالا و پایین با هم برابرند سپس این فرمولبندی برای حالت قطبیده اسپینی با ضرایب قطبش های مختلف توسعه داده شده است و انرژی، فشار و مدول حجمی گاز الکترونی در این شرایط محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با افزایش قطبیدگی سیستم ناپایدارتر می شود.