01 تیر 1403
فتانه يار احمدي

فتانه یار احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر ویژگی های تبلیغاتی در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید در اینستاگرام
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رسانه های اجتماعی، بازاریابی، تبلیغات، مشتریان، قصد خرید
سال 1399
پژوهشگران فتانه یار احمدی(استاد راهنما)

چکیده

این مطالعه به دنبال آن بود که تاثیر ویژگی های تبلیغات رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتری در شبکه های اجتماعی را بسنجد. زیرا تبلیغات همواره به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در فعالیتهای بازاریابی مطرح بوده و در ایجاد تصویر ذهنی مناسب در ذهن مشتریان نقش حیاتی بر عهده داشته است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ_پیمایشی می باشد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی نمونه در دسترس می باشد. اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در این پژوهش برای ﺟﻤﻊ آوری دادهﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ. جامعه مورد نظر کلیه کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام می باشد با توجه به نامحدود بودن جامعه مورد نظر تعداد 384 نفر انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که تنها ویژگی های تناسب ادراک شده و عادت برانگیز بودن تبلیغات در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتری در اینستاگرام تاثیری مثبتی دارد و دیگر ویژگی ها این تاثیر را ندارند. همچنین ویژگی های تناسب ادراک شده و تعاملی بودن تبلیغات در رسانه های اجتماعی بر انتظار عمکرد تبلیغات در اینستاگرام تاثیر مثبتی دارد، اما ویژگی های اطلاع رسانی تبلیغات در رسانه های اجتماعی بر انتظار عملکرد تبلیغات در اینستاگرام چنین اثیری ندارد. در پایان نیز مشخص شد که ویژگی های تعاملی بودن تبلیغات در رسانه های اجتماعی بر انگیزه لذت جویانه تبلیغات در اینستاگرام تاثیر بسزایی بر دارد.