01 تیر 1403
فتانه يار احمدي

فتانه یار احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر بازاریابی ویروسی بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی: فروشگاه های اینترنتی)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازاریابی، بازاریابی ویروسی، وفاداری، وفاداری مشتری
سال
2016
پژوهشگران فتانه یار احمدی(استاد راهنما)

چکیده

تحقیق حاضر، ذیل مفاهیم بازاریابی با هدف بررسی میزان تأثیر بازاریابی ویروسی بر وفاداری مشتری (مطالعه ی موردی: فروشگاه های اینترنتی) صورت پذیرفت. این تحقیق براساس هدف یک تحقیق کاربردی، از منظر زمان، مقطعی و براساس نوع داده ها یک مطالعه ی کمی به شمار می آید. همچنین براساس استراتژی یک پژوهش پیمایشی است. جامعه ی آماری این تحقیق مشتریان سایت های تخفیف گروهی بوده اند که براساس پیشنهاد جدول مورگان و نیز نامحدود بودن تعداد اعضای آن، نمونه ای به تعداد 384 عضو از میان آن ها برگزیده شد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. بدین منظور دو پرسشنامه ی بازاریابی ویروسی و وفاداری مشتری ساخته و روایی و پایایی آن ها ارزیابی و در نهایت پرسشنامه بازاریابی ویروسی با 79/0 و وفاداری مشتری با 89/0 مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاکی از وجود روابط معنادار میان بازاریابی ویروسی و وفاداری مشتری بود.