01 تیر 1403
فتانه يار احمدي

فتانه یار احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط هوش هیجانی(EQ) با تعارضات سازمانی در کارکنان سازمان زندان های استان سمنان با تاکید بر تعارضات بین فردی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
هوش هیجانی، تعارض بین فردی، تعارضات سازمانی، کارکنان سازمان زندان ها
سال 1394
پژوهشگران فتانه یار احمدی(استاد راهنما)

چکیده

بی شک توجه به هیجانات در سازمان به عنوان یک نیاز در بازارهای رقابتی امروز مطرح است و این امر مستلزم شناسایی وضعیت هیجانی کارکنان آن سازمان و مدیریت مؤثر آن برای کنترل تعارضات در سازمان میباشد. یک از عوامل عمده که سبب هدر رفتن استعداد نیروی انسانی میگردد، تعارضات بین فردی است که تعارضات گروهی و سازمانی را به دنبال دارد، هوش هیجانی قدرت کار فردی و گروهی را افزایش میدهد، افرادی که از هوش هیجانی بالا برخوردارند با دیگران بهتر کار می کنند و به راحتی دیگران را درک می کنند همچنین هوش هیجانی میتواند در افزایش خلاقیت افراد برای حل تعارض ها و مشکلات موثر باشد. در ضمن هوش هیجانی می تواند عامل مهمی در گزینش افراد برای احراز شغل و ارتقای شغلی آنان باشد و باعث تصمیم گیری راحت تر و منجر به بهبود روابط با مشتریان می شود. در این تحقیق به بررسی رابطه مؤلفه های هوش هیجانی با تعارضات بین فردی در ادارات سازمان زندان های استان سمنان پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق101 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران 80 کارمند به عنوان نمونه درونی در نظر گرفته شدند. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رتبه بندی فریدمن و واریانس یک طرفه و در نهایت آزمون رگرسیون. نتایج تحلیل استباطی نشان داد، که در رتبه بندی مؤلفه های هوش هیجانی، مؤلفه شناخت و اظهار هیجانی در درون خود. بیشترین اهمیت نسبت به دیگر مؤلفه ها در بین کارمندان دارد. در بین عوامل تعارضات بین فردی، بیشترین اهمیت مربوط به عامل تعارض با مرئوس بود. بین مؤلفه های هوش هیجانی با تعارضات بین فردی در بین کارکنان به جزء، مؤلفه هیجان معطوف به شناخت، رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. در رگرسیون نشان داده شد که مؤلفه مدیریت هیجان و کنترل هیجان، بیشترین تاثیر را بر تعارض سازمانی بین فردی دارد.