01 تیر 1403
فتانه يار احمدي

فتانه یار احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت گاز استان گیلان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای،کارکنان شرکت گاز گیلان
سال 1395
پژوهشگران فتانه یار احمدی(استاد راهنما)

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان پرداخته شده است. در این پژوهش برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد استاندارد عدالت سازمانی نیوهف و مورمن (1993) و سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و میر (1991) استفاده شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد و همچنین جهت آزمون روایی (از نظر محتوا)، پس از طراحی پرسشنامه مذکور، روایی این پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید مدیریت مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفا کرونباخ عدالت سازمانی 0.86و همچنین ضریب آلفا کرونباخ تعهد سازمانی برابر با 0.76 بدست آمده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان استخدامی و قرارداد مستقیم شرکت گاز استان گیلان است که تعداد کل کارکنان 700 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان 250 نفر انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف داده ها غیر نرمال بدست آمد سپس برای تجزیه تحلیل داده ها از روش های آماری اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج آزمون اسپیرمن و رگرسیون چندگانه نشان می دهد که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین نتایج بررسی تاثیر همزمان مولفه های عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی نشان داد که تمامی متغیرها به صورت معناداری متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی می نمایند.