01 تیر 1403
فتانه يار احمدي

فتانه یار احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه ی مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد سازمانی در شرکتهای خصوصی شهر اهواز
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مدیریت ارتباط با مشتری، عملکرد سازمانی، مدیریت دانش، بیمه
سال 1395
پژوهشگران فتانه یار احمدی(استاد مشاور)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش،بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی است. برای رسیدن به این هدف فرضیه اصلی پژوهش "وجود ارتباط مثبت و معنادار بین مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد سازمانی در شرکتهای بیمه خصوصی شهر اهواز" در نظر گرفته شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می باشد که به شیوه همبستگی انجام شده است و از نظر نوع هدف، کاربردی می باشد.جامعه ی آماری این پژوهش شامل 160 نفر از کارکنان شرکتهای بیمه خصوصی و تعداد نمونه ی حاضر شامل 120 نفر می باشد، که با روش در دسترس نمونه گیری انجام شد. به منظور سنجش متغیرهای مدیریت ارتباط با مشتری از پرسشنامه استاندارد سین و همکاران (2005) و برای عملکرد از پرسشنامه استاندارد لوو و وو (2012) استفاده شده است. جهت انجام محاسبات آماری از نرم افزار آماری (spss) و از روش همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. پایایی پرسشنامه در خصوص شرکتهای بیمه از طریق آلفای کرونباخ با مقدار 0.957موردتایید قرار گرفت و روایی محتوایی آن نیز توسط اساتید مورد تایید واقع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آماره های توصیفی(همچون: میانگین،واریانس،انحراف معیار،کشیدگی و چولگی) و آماره های استنباطی( شامل:ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه) صورت گرفت. به طور کلی یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکردسازمانی در شرکت های بیمه خصوصی اهواز می باشد.