01 تیر 1403
فتانه يار احمدي

فتانه یار احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تصویر ذهنی برند بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: مشتریان محصولات لپ تاپ شرکت ایسوس)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تصویر ذهنی برند، شخصیت برند، نگرش به برند، ارزش ویژه برند، لپ تاپ
سال 1395
پژوهشگران فتانه یار احمدی(استاد راهنما)

چکیده

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند بر ارزش ویژه برند در میان مشتریان محصولات لپ تاپ شرکت ایسوس طراحی و اجرا شده است به این منظور مشتریان محصولات لپ تاپ شرکت ایسوس در سه شهر تهران، خرم آباد و ملایر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته اند.این مطالعه از دید روش جز تحقیقات توصیفی و از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی است. از بعد زمانی، مقطعی و بر اساس نوع داده ها یک مطالعه کمی محسوب می شود. با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق نامحدود است نمونه ای به تعداد 384 عضو از میان آنها برگزیده شد. برای سنجش مفاهیم اساسی تحقیق، به ترتیب از پرسشنامه تصویر ذهنی برند شامل 15 سؤال و ارزش ویژه برند شامل 29 سؤال به کار برده شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای دو متغیر اشاره شده به ترتیب 87/0 و 94/0 محاسبه گردید. روایی آزمون نیز با استفاده از نظرات و پیشنهادات چند تن از اساتید دانشگاه و کارشناسان تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. یافته های نهایی تحقیق در نرم افزار SPSS، حاکی از وجود ارتباط معنا دار، بین تصویر ذهنی برند و ابعاد آن (شخصیت برند، نگرش به برند) با ارزش ویژه برند در بین مشتریان محصولات لپ تاپ شرکت ایسوس مورد مطالعه است.