01 تیر 1403
فتانه يار احمدي

فتانه یار احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر شهرت شرکت بر احساس هویت، اعتماد و قصد خرید مجدد مشتریان محصول لپ تاپ شرکت سونی در شهر تهران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شهرت شرکت، اعتماد مشتریان، هویت مشتریان، تعهد مشتریان، قصد خرید مجدد.
سال 1395
پژوهشگران فتانه یار احمدی(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی آثار شهرت شرکت بر قصد خرید مجدد مشتریان بوسیله متغیرهای میانجی اعتماد، تعهد و احساس هویت مشتریان می پردازد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان محصول ل پتاپ شرکت سونی در شهر تهران بوده است که تعداد 192 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تدوین ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای و به منظور جم عآوری داد ههای تحقیق نیز از روش میدانی و ابزار پرسشنامه و مقیاس لیکرت استفاده شده است. انجام گرفته و برای آزمون فرضیه ها از آزمون های میانگین SPSS تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تک نمونه ای و تحلیل مسیر استفاده شده است. مقدار تاثیرات غیرمستقیم در این پژوهش به وسیله آزمون بوت استراپ (پریچر و هیز) به دس تآمده است. همچنین جهت بررسی آثار متغیرهای جمعیت شناختی آزمون های میانگین دو نمونه ای و چند نمونه ای به کاربرده شده اند. نتایج به دس تآمده نشان می دهد که شهرت شرکت می تواند از طریق سه فاکتور اعتماد مشتریان، تعهد مشتریان و احساس هویت مشتریان بر قصد خرید مجدد مشتریان تأثیرگذار باشد.