01 تیر 1403
فتانه يار احمدي

فتانه یار احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر امیخته بازاریابی سبز بر کسب مزیت رقابتی بر مشتریان داروپخش در شهر اهواز
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازاریابی سبز ، آمیخته بازاریابی سبز ، مزیت رقابتی
سال 1396
پژوهشگران فتانه یار احمدی(استاد راهنما)

چکیده

منابع محدود و خواسته های نامحدود بشرموجب شده است بازاریابان درصدد این برآیند که بدون نقصان در دستیابی به اهداف سازمانی ، منابع را به طور کارآمد به مصرف رسانند . بازاریابی سبز استراتژی است که بازاریابان را در دستیابی به این هدف یاری می دهد. در این نوع بازاریابی ، هدف حمایت از محیط زیست را ، از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص زیست محیطی بر اساس آن چه که مشتری انتظار آن را دارد به سرانجام می رساند . میتوان اظهار داشت که شرکت ها از طریق بازاریابی سبز یک مزیت رقابتی را در مقابل شرکت های غیرمسئول به دست می آورند. بازاریابی سبز باعث میشودکه سازمان بتواند در دایره کوچکتری با رقبای کمتری به رقابت بپردازد و بتواند نسبت به سایرین که به این مسئله پایبند نبوده اند دارای یک مزیت نسبی برجسته شوند. وظیفه بازاریاب معرفی مسیری است که برای سازمان مفید بوده و سازمان را به اهدافش برساند چه بهتر که در طی این مسیر همزمان برای سازمان یک مزیت رقابتی ایجاد کند که توام با سودرسانی به محیط زیست همه ما هم باشد. به این منظور بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 44 عدد از داروخانه های مشتری شرکت داروپخش در شهر اهواز انتخاب شدند . برای جمعآوری اطلاعات، با استفاده از ادبیات و پیشینه پژوهش از 5 واحد استفاده شد . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از / پرسشنامهای با تائید روایی خبرگان و پایایی برابر با 266 روش رگرسیون و آزمون کلموگروف – اسمیرنوف استفاده شد.یا فته های نهایی تحقیق در نرم افزار spss نشان میدهد آمیخته بازاریابی سبز ) مولفه های آن : محصول سبز ، قیمت سبز ، تبلیغ سبز ، توزیع سبز( تأثیر مثبت و معناداری بر کسب مزیت رقابتی مشتریان داروپخش در شهر اهواز دارد .