01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر زمان الکتروانباشت بر ظرفیت ویژه الکترودهای ابرخازن MnO2
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ابرخازن اکسید منگنز، الکتروانباشت
سال 1401
پژوهشگران حامد بحیرایی

چکیده

در این پژوهش، الکترودهای اکسید منیزیم (MnO 2 ) با استفاده از روش الکتروانباشت و بدون استفاده از بایندر بر روی فوم نیکل لایه نشانی شدند. عملکرد خازنی الکترودهای تهیه شده با زمان رسوب گذاری متفاوت 1 تا 15 دقیقه در حضور الکترولیت با غلظت 1/0 مولار توسط ولتامتری چرخه ای CV و آزمایش های شارژ/دشارژ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که مدت زمان رسوب گذاری، ریختشناسی و ویژگیهای الکتروشیمیایی الکترودها را تحت تأثیر قرا میدهد. محاسبهی ظرفیت ویژه الکترودها با استفاده از منحنیهای ولتامتری چرخهای (CV) مشخص کرد که الکترود تهیه شده با زمان الکتروانباشت 1 دقیقهای نسبت به سایر نمونهها داری بالاترین ظرفیت ویژه برایر با Fg -1 214 (در سرعت اسکن mVs -1 20) میباشد.