01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر الکتروانباشت نانوذرات MnO 2 بر نانوصفحات g-C 3 N 4 رسوب یافته به روش الکتروفورتیک بر روی بستر فوم نیکل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Supercapacitor, g-C3N4, MnO2, Electrodeposition, Electrophoretic
سال 1401
پژوهشگران حامد بحیرایی

چکیده

در این مقاله برای تهیه الکترود هیبریدی ابرخازن از ترکیب دو ماده g-C 3 N 4 و MnO 2 استفاده شد. ابتدا نانوصفحات g-C 3 N 4 به روش الکتروفورتیک بر روی زیرلایه فوم نیکل لایه نشانی شد. در ادامه نانوذرات MnO 2 به روش الکتروانباشت بر روی زیرلایه، لایهنشانی شد. برای بررسی مشخصههای میکروساختاری الکترود از آزمونهای FE-SEM استفاده شد که نشاندهنده توزیع نانوذرات MnO 2 بر روی نانوصفحات g-C 3 N 4 بود. برای بررسی ویژگیهای الکتروشیمیایی الکترود از آزمونهای CV، GCD و EIS استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد عملکرد الکترود MnO 2 /g-C 3 N 4 در شرایط لایه نشانی به روش عیدروترمال از نمونه تهیه شده بهروش لایه نشانی الکتروانباشت عملکرد بهبودیافتهتری دارد.