01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر آلایش Cu بر ویژگیهای ساختاری و اپتیکی نانوساختارهای ZnO
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوساختار، اکسید روی
سال 1395
پژوهشگران حامد بحیرایی

چکیده

در این تحقیق نانو ساختارهای اکسید روی آلاییده شده با مس ) OxCux-1Zn 5/ ( با مقادیر 570 , 5/505 , 5/520 , 5/555 x= ، با استفاده از روش سل-ژل خود احتراقی تهیه شد. پودرهای به دست آمده در دمای C 055 تکلیس شدند. ویزگیهای ساختاری و میکروساختاری پودرها با استفاده از دستگاههای پراش پرتوی ° ایکس ) XRD ( و SEM و ویژگیهای اپتیکی آنها با استفاده از طیف سنج جذبی مرئی-ماورا بنفش) UV-Vis ( مورد بررسی قرار گرفت. الگوهای پراش پرتو ایکس نشان دادند که همه نمونه ها دارای ساختار ورتسایت هستند و با افزایش مقدار آلایش پارامتر شبکه a کاهش مییابد. تصاویر SEM نشان دادند که پودرهای آلایش شده به صورت نانو برگ میباشند. طیف جذبی UV-Vis مشخص کرد که با افزایش مقدار مس، گاف انرژی کاهش یافته است.