01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر کبالت بر ویژگیهای ساختاری، میکروساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت منیزیم روی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات، سل- ژل احتراقی، فریت، مغناطش اشباع، تفجوشی
سال 1396
پژوهشگران حامد بحیرایی

چکیده

در این پژوهش، نانوپودرهای مغناطیسی فریت Mg0.5-xCoxZnFe2O4 آلایش یافته با یون های Co2+ با مقادیر 15/0، 10/0، 05/0، 00/0 = x، با استفاده از روش سل – ژل احتراقی تهیه شدند. ویژگی های ساختاری و ریزساختاری نانو پودرهای تهیه شده با استفاده از دستگاه های XRD،FT-IR ، FE-SEM و EDS مورد بررسی قرار گرفت. پودرها به صورت حلقه هایی پرس شدند و تحت عملیات حرارتی در دمای °C 900 به مدت 4 ساعت قرار گرفتند. برای بررسی ویژگی های مغناطواستاتیکی و مغناطودینامیکی سرامیک های تف جوشی شده دستگاه های VSM و LCR meter استفاده استفاده شدند. الگوهای پراش پرتو X نشان داد که نمونه های تهیه شده دارای ساختار بلوری اسپینلی هستند و هیچ گونه ناخالصی در آن ها دیده نمی شود. میانگین اندازه ی ذرات با استفاده از دستگاه FE-SEM در حدود nm 80 به دست آمد. همچنین با مشاهده ی نتایج VSM مشخص شد که نمونه ی با 15/0=x بیشترین مقدار مغناطش اشباع و کمترین مقدار زاویه یافت-کیتل را دارد.