01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتش سبش و بزرسی خواص فوتوکاتالیستی نانوکامپوسیت فزیت نیکل/اکسیدروی آلایش یافته با کبالت و نقزه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوکامپوزیت، سنتز سبز، فوتوکاتالیستی
سال 1398
پژوهشگران حامد بحیرایی

چکیده

در این تحقیق با استفاده از روش سنتز سبز، نانوکامپوزیت NiFe2O4/Zn0.95M0.05O (M=Co, Ag ) تهیه شد. ویژگی های ساختاری، میکروساختاری، مغناطیسی و خاصیت فوتوکاتالیستی پودرهای به دست آمده توسط دستگا ه های پراش پرتو ایکس (XRD) میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (SEM) و جذب فرابنفش-مرئی (UV-Vis) مورد بررسی قرار گرفت. الگوی پراش پرتو X نمونه ی آلاییده با کبالت نشان داد که نمونه تنها دارای ساختار بلوری ورتسایت اکسید روی است و هیچ گونه فاز دیگر درترکیب ها وجود ندارد. در نمونه ی آلاییده با نقره، علاوه بر قله های ساختار بلوری اکسید روی یک دسته قله دیگر مربوط به ساختار مکعبی fcc عنصر نقره وجود دارد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که ذرات نمونه ها کروی شکل و دارای مرزهای مشخصی می باشند. تاًثیر نانو پودرهای تهیه شده در از بین بردن آلاینده ی رنگی کنگو نشان داد که پس از 100 دقیقه تابش نور UV در حضور هر دو نمونه قله ی جذب رنگ در محلول کاهش یافته است.