01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر کبالت بر خاصیت فوتوکاتالیستی نانوذرات ZnOتهیه شده بروش سنتز سبز
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فوتوکاتالیستی ، نانوذرات ،ZnO
سال 1398
پژوهشگران حامد بحیرایی

چکیده

در این تحقیق با استفاده از روش سنتز سبز، نانوکامپوزیتهای فریت نیکل- اکسید روی آلایش یافته با مقادیر متفاوت کبالت تهیه شدند. ویژگیهای ساختاری، میکروساختاری، مغناطیسی و خاصیت فوتوکاتالیستی پودرهای بهدست آمده توسط دستگاههای پراش پرتو ایکس ( )XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ( ،)SEMمغناطومتر نمونه مرتعش ( )VSMو جذب فرابنفش-مرئی ()UV-Vis مورد بررسی قرار گرفت. الگوی پراش پرتو Xنمونهها نشان داد هیچ گونه فاز ناخالصی درترکیبها وجود ندارد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که ذرات کروی شکل و دارای مرزهای مشخصی میباشند. منحنی مغناطش نشان داد که نانوکامپوزیتها دارای ماهیت مغناطیسی نرم با وادارندگی کم میباشند. تاًثیر نانو پودرهای تهیه شده در از بین بردن آلایندهی رنگی کنگورد نشان داد که پس از 100 دقیقه تابش نور UVقله جذب در محلول کاهش یافته است