01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانوذرات اکسید روی آلاییده با نقره به روش سبز و بررسی ویژگی فوتوکاتالیستی آن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات ، اکسید روی،روش سبز، فوتوکاتالیستی
سال 1398
پژوهشگران حامد بحیرایی

چکیده

نانوکامپوزیتهای مغناطیسی بازیافتپذیر NiFe2O4/ZnOو NiFe2O4/ZnO/Agبه کمک امواج مایکروویو و به روش سبز تهیه شدند. فعالیت فوتوکاتالیستی نمونهها در تخریب یک مدل از آلودگیهای آلی، تحت تابش نور فرا بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. ویژگیهای ساختاری، میکروساختاری، مغناطیسی و خاصیت فوتوکاتالیستی نمونهها توسط دستگاههای VSM ،FE-SEM ،XRDو UV-Visمورد بررسی قرار گرفت. الگوی پراش پرتو xنشان داد که در هر دو نمونه ساختار بلوری ورتسایت مربوط به اکسید روی تشکیل شده است. در نمونهی آلاییده با نقره قلههای مربوط به ترکیب اکسید نقره نیز مشاهده شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که ذرات کروی شکل و در ابعاد نانو میباشند. از منحنی مغناطش مشخص شد که نانوکامپوزیت تهیه شده دارای ماهیت مغناطیسی نرم با وادارندگی کم می- باشد که توسط یک میدان مغناطیسی خارجی قابل بازیافت است. بررسی ویژگی فوتوکاتالیستی نانو پودرها در تخریب آلایندهی رنگی کنگورد نشان داد که پس از 100دقیقه تابش نور UVقله جذب رنگ در محلول کاهش یافته و رنگ تخریب شده است