01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت، مشخصه یابی و بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت مغناطیسی ZnO@MgFe2O4 آلایش یافته با نقره شده
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فوتوکاتالیستی، سل-ژل، قرمز کنگو
سال 1396
پژوهشگران حامد بحیرایی(استاد راهنما)

چکیده

چکیده:در این پژوهش خاصیت فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی، فریت منیزیم، فریت منیزیم/ اکسید روی و فریت منیزیم/ اکسید روی/ نقره در حضور نور فرابنفش مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نانوذرات اکسید روی و فریت منیزیم به ترتیب با استفاده از روش های هم رسوبی و سل-ژل خود احتراقی تهیه شدند. همچنین نانوکامپوزیت های فریت منیزیم/اکسید روی و فریت منیزیم/اکسید روی/ نقره با استفاده از روش هم رسوبی تهیه شدند. ویژگی های ساختاری و میکروساختاری نانوذرات تهیه شده توسط دستگاه XRD ، FE-SEM و TEM اندازه گیری شد. ویژگی های مغناطیسی و اپتیکی نانوپودرها با استفاده از دستگاه VSM و DRS در دمای اتاق اندازه گیری شد. الگوهای پراش پرتو X نشان داد که همه ی پودرهای تهیه شده خالص بوده و هیچ گونه فاز ناخالصی در نمونه ها وجود نداشت. نشان داد که نانوذرات تولید شده کروی شکل، همگن و یکنواخت بوده و میانگین اندازه ی ذرات حدود 50نانومتر بود. تصاویر FE-SEM و TEM نشان دادند که ذرات نانوپودرها کروی شکل، یکنواخت و همگن با میانگین سایز ذره ای حدود 50 نانومتر بودند. منحنی مغناطش نمونه ها نشان داد که جفت سازی نانوذرات فریت منیزیم با اکسید روی و نقره منجر به کاهش در مغناطش اشباع شد. با توجه به نتایج به دست آمده از DRS، گاف انرژی نمونه ها محاسبه شد. در نهایت خاصیت فوتوکاتالیستی نمونه های تهیه شده، توسط دستگاه UV-Vis اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که نانوکامپوزیت فریت منیزیم/ اکسید روی در حضور نور فرابنفش بیش ترین عملکرد فوتوکاتالیستی را نسبت به سایر نمونه های تهیه شده داشت.