01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت، مشخصه یابی و بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت مغناطیسی بازیافت پذیر بر پایه فریت منیزیم/اکسید روی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانوکامپوزیت، فریت ، اکسید روی، فوتوکاتالیستی
سال 1397
پژوهشگران حامد بحیرایی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، خواص فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت MgFe2O4/ZnO/Cu2(OH)3NO3 در حضور نور مرئی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در سه مرحله متوالی تهیه شدند، ابتدا نانوذرات فریت منیزیم (MgFe2O4) به روش سل-ژل احتراقی تهیه شدند. سپس روش هم رسوبی برای ایجاد فریت منیزیم/اکسید روی (MgFe2O4/ZnO) مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله آخر با استفاده از روش هم رسوبی نانوکامپوزیت MgFe2O4/ZnO/Cu2(OH)3NO3 با درصدهای های متفاوت وزنی (250 و 100 ، 3 wt%=) از ترکیب Cu2(OH)3NO3 نسبت به MgFe2O4/ZnO تهیه شد. ویژگی-های ساختاری، میکروساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوکامپوزیت های تهیه شده توسط دستگاه های XRD ، FE-SEM، VSM و DRS بررسی شد. نتایج نشان داد که فاز ناخالصی در ساختار بلوری نمونه ها وجود ندارد و دارای ویژگی های مغناطیسی و اپتیکی مناسبی هستند. بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی نمونه های تهیه شده نشان داد که نانوکامپوزیتwt% 100 در غلظت ثابت رنگ، بیش ترین عملکرد فوتوکاتالیستی را نسبت به سایر نمونه ها دارد. برای بررسی بیشتر نمونه ی wt% 100 در غلظت های متفاوت ppm 2، 6، 8 و 10 از رنگ کنگو رد مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج نشان داد این نمونه در غلظت ppm 8 بهترین عملکرد را دارا می باشد.