01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ویژگی های ساختاری، میکروساختاری و فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی آلایش یافته با کبالت تهیه شده با روش سنتز سبز
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
روش سبز، روی اکسید، نانوکامپوزیت، فوتوکاتالیستی
سال 1398
پژوهشگران حامد بحیرایی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش نانوکامپوزیت های NiFe2O4/Zn1-xCoxO در مقدارهای مختلف (1/0و 075/0 ، 050/0 ، 025/0 ، 0x=) به روش سبز با استفاده از امواج مایکروویو تهیه شدند. صمغ کتیرا، پلیمری طبیعی و زیست تخریب پذیر است که در سنتز نانوکامپوزیت ها مورد استفاده قرار گرفته است که به دلیل دارای بودن گروه های کربوکسیل در سطح خود مورد توجه محققان قرار گرفته است. پس از تهیه نمونه ها؛ ساختار، ریخت شناسی، ماهیت مغناطیسی و خواص فوتوکاتالیستی آن ها توسط دستگاه-های XRD, FE-SEM, TEM, EDS, FTIR, VSM, UV-vis مورد بررسی قرار گرفت. طبق الگوی XRD مشخص شد که تمامی نمونه ها دارای ساختار بلوری و فاقد فاز ناخالصی می باشد و میانگین ریز بلورک ها برای نانوکامپوزیت های با 1/0، 050/0، 025/0، 0x= بترتیب برابر با 43، 47/23، 95/25 و 77/22نانومتر می باشد. تصاویر FESEM و TEM نشان داد که ذرات کروی شکل بوده و اندازه ی ذرات برای نمونه های با 050/0، 025/0، 0x= بترتیب برابر 47، 25 و 23 نانومتر می باشد. نتایج VSM نشان داد که نمونه ها دارای ماهیت مغناطیسی نرم با وادارندگی پایین می باشند. بررسی طیف جذبی رنگ کنگورد در حضور نانوکامپوزیت های تهیه شده پس از قرار گرفتن در معرض تابش نور فرابنفش نشان داد که نمونه ها با 1/0، 075/0، 050/0، 025/0 ،0 x= دارای درصد تخریب 48/29، 59/36، 01/23، 61/29 و 98/28 می باشند که نمونه با 025/0x= بیشترین درصد تخریب را به خود اختصاص داد.