01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز و بررسی ویژگی های ساختاری و فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی آلایش یافته با نقره
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، نانوکامپوزیت، فوتوکاتالیست
سال 1398
پژوهشگران حامد بحیرایی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه، نانوکامپوزیت 1/011( NiFe2O4/Zn1-xAgxOو 1/170و 1/120و )x=1/111با استفاده از کتیرا و به روش سنتز سبز تهیه شدند. تأثیر آلایش نقره در نمونهها بر ویژگیهای ساختاری، میکروساختاری، مغناطیسی و خاصیت فوتوکاتالیستی نمونههای تهیه شده بررسی شد. الگوی پراش پرتو Xنشان داد که قلهای مبنی بر وجود ناخالصی در نمونهها وجود ندارد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی مشخص کرد که ذرات پودرهای تهیه شده ریخت کروی دارند و میانگین اندازهی آنها در حدود 22-10 نانومتر میباشد. آنالیز EDXوجود عناصر فلزی روی، آهن، نیکل و نقره را در ترکیب تأیید کرد. نتایج VSMمشخص کرد که نانوکامپوزیتهای تهیه شده دارای خاصیت مغناطیسی نرم با وادارندگی کم هستند. بررسی طیف جذبی قرمز کنگو به عنوان آلاینده آلی در حضور نانوکامپوزیتهای تهیه شده نشان داد که نمونههای تهیه شده توانایی تخریب آلاینده آلی را دارا میباشند