01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر منیزیم بر فعالیت فوتوکاتالیستی نانوپودرهای فریت کبالت
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانوپودر، فریت ، خواص مغناطیسی، خواص فوتوکاتالیست،
سال 1397
پژوهشگران حامد بحیرایی(استاد راهنما)

چکیده

فریت کبالت با ساختار اسپینلی از مواد مغناطیسی مهم بشمار میرود. این مواد دارای خواص الکتریکی و مغناطیسی جالب با پایداری حرارتی و شیمیایی بالا میباشند. در این پژوهش ترکیب فریتیMg x Fe 2 O 4 CO 1-X با مقادیر متفاوت از x برابر با مقادیر 0/0 ، 2/0 ، 4/0 ، 6/0 و 8/0 با روش سل-ژل احتراقی تهیه شد. ساختار بلوری نمونههای تهیه شده با استفاده از دستگاه پراش پرتو X (XRD) مورد مطالعه قرارگرفت. ریختشناسی ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی مغناطیسی نمونهها توسط دستگاه مغناطیسسنج نمونه مرتعش(VSM) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین فعالیت فوتوکاتالیستی نانو ساختارهای تهیه شده در تخریب آلودگی آلی با استفاده از طیف سنج فرابنفش- مرئی مورد بررسی قرار گرفت. الگوی پراش پودرهای بدست آمده نشان داد که پودرهای تولید شده دارای ساختار بلوری اسپینلی هستند و هیچ گونه ناخالصی در آن دیده نمیشود. بررسی ویژگیهای مغناطیسی نمونهها نشان داد که با افزایش مقدار منیزیم ماهیت نمونه از فرومغناطیس سخت به نرم تغییر مییابد. نتایج فوتوکاتالیستی نشان داد که این دسته از مواد قادر فرومغناطیس سخت به نرم تغییر مییابد. نتایج فوتوکاتالیستی نشان داد که این دسته از مواد قادر به تخریب رنگهای آلی در حضور نور مرئی میباشند.