01 تیر 1403
حسن ملكي

حسن ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
از دانش تا مهارت بهکارگیری آن، چالشی بین تحقیقات و عملکرد در حوزه آموزش ریاضی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شکاف بین تحقیق و عمل، آموزش ریاضی، معلمان ریاضی، تحقیقات آموزش ریاضی، عملکرد آموزشی
سال 1394
پژوهشگران حسن ملکی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی شکاف بین تحقیقات و عملکرد در حوزه آموزش ریاضی در ایران است. حجم وسیع تحقیقات در آموزش ریاضی و میزان تاثیر آنها بر عملکرد معلمان، مدیران مدارس و سیاست گذاران آموزش و پرورش از یک سو و چگونگی ارتباط معلمان و دست اندرکاران آموزش ریاضی با تحقیقات به روز مرتبط با مسائل آموزش ریاضی و میزان بهکارگیری آنها در عملکرد آموزشی خود از دیگر سو مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت. به این منظور معلمان، اساتید دانشگاه، مدیران مدارس و محققین مورد مصاحبه تمرکز یافته قرار گرفتهاند .