01 تیر 1403
حسين رجائي شريف آبادي

حسین رجائی شریف آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی-گروه علوم دامی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تغذیه دام
تلفن: +98-9137243262
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مکمل سازی شیر با منابع مختلف عنصر روی بر رشد و مصرف خوراک جامد گوساله های شیری در اوایل زندگی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نرخ رشد، مصرف خوراک جامد، گوساله شیرخوار، روی آلی
سال 1400
پژوهشگران حسین رجائی شریف آبادی

چکیده

حفظ سلامت و رشد منا سب گو سالههای شیری در ماههای اول زندگی شان بسیار حائز اهمیت ا ست. از این رو ارائه راهکارهای عملی و موثر جهت رشد بهینه گوسالهها ضروری است. برپایه نتایج پژوهشهای پیشین، استفاده از عنصر روی میتواند سبب کاهش علائم اسهال، بهعنوان مهمترین عامل تلفات و کاهش عملکرد در گوسالههای شیرخوار، و همچنین بهبود رشد شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی منابع مختلف عنصر روی بر عملکرد رشد در گوسالهها شیرخوار بود. دادههای مربوط به 20راس گوساله ماده شیرخوار که بهطور تصادفی به 4تیمار آزمایشی اختصاص داده شده بودند در این پژوهش مورد برر سی قرار گرفت. تیمارهای آزمای شی شامل )1گروه شاهد (بدون افزودن عن صر روی به شیر م صرفی روزانه،) افزودن 80میلیگرم عن صر روی به شیر م صرفی روزانه گو سالهها از منبع )2شکل آلی عن صر روی بر پایه کیلاتهای پی شرفته (بنزا-روی،) )3 روی-متیونین، یا )4سولفات روی بود. گوسالهها پس از تولد بهمدت دو روز با آغوز تغذیه شدند و از روز سوم تا سن 14روزگی، تیمارهای آزمایشی اعمال شد. وزن بدن در زمان تولد و همچنین در سن 14روزگی اندازهگیری شد. میزان مصرف خوراک جامد نیز تا سن 14روزگی به صورت روزانه اندازهگیری و میانگین مصررف روزانه خوراک جامد محاسربه گردید. نتایج این آزمایش تفاوت م نیداری را بین گروههای آزمایشری برای وزن تولد و وزن 14روزگی نشان نداد. افزودن روی-متیونین یا بنزا-روی به شیر مصرفی گوسالههای شیرخوار به ترتیب سبب بهبود 57و 47درصدی میانگین افزایش وزن روزانه ن سبت به گروه شاهد شد، در حالیکه این بهبود در گروه سولفات روی در حدود 20در صد بود. بی شترین میزان م صرف خوراک جامد مصررفی در گروه بنزا-روی مشراهده شرد. بههرحال اختلافات مشراهده شرده بین گروههای آزمایشری از ن ر آماری م نیدار نبود. نتایج این پژوهش نشان میدهد که استفاده از شکل آلی عنصر روی (بنزا-روی و روی-متیونین) در شیر مصرفی گوسالههای شیرخوار میتواند سبب بهبود نرخ رشد و همچنین مصرف خوراک جامد در اوایل زندگی شود