01 تیر 1403
حسين رجائي شريف آبادي

حسین رجائی شریف آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی-گروه علوم دامی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تغذیه دام
تلفن: +98-9137243262
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کیفی علوفه سورگوم دانه ای در شرایط گلخانه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گوارش پذیری ماده خشک، گوارش پذیری ماده آلی، قارچ میکوریزا، نیتروکسین، ورمیکمپوست
سال 1393
مجله پژوهش کشاورزی - دانشگاههای منطقه غرب
پژوهشگران حسین رجائی شریف آبادی

چکیده

مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان زراعی میباشد. کاربرد کودهای زیستی در تولید این گیاه ان ب ا ه دف ح ذف ی ا کاهش قابل مالحظه مصرف نهادههای شیمیایی و همچنین افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود رش د و کیفی ت گی اه، از اهمی ت زی ادی برخوردار است. بهمنظور بررسی واکنش برخی از ویژگیهای کیفی علوفه سورگوم دانهای به استفاده از کوده ای زیس تی، ش یمیایی و آلی، آزمایشی بهصورت طرح بلوک کامل تصادفی و در 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 3 نوع کود بیولوژیک و تلفیق آنها با یکدیگر و ورمیکمپوست و کود شیمیایی به شرح زیر بود: 1 -قارچ میکوریزا آربسکوالر گونه mosseae Glomus + ورمیکمپوست، 2- قارچ میکوریزا + کود زیستی نیتروکسین )حاوی باکتریهای .sp Azospirillum و .sp Azotobacter ،)3 -قارچ میکوریزا + ریزوبیوم ).sp Rhizobium ،)4 -قارچ میکوریزا + کود شیمیایی KPN ،5 -قارچ میک وریزا mosseae Glomus و 6 -ش اهد. در ای ن آزم ایش، هرچن د تیمارها اثر معنیداری بر میزان خاکستر، اجزای دیواره سلولی )مواد ن امحلول در ش وینده خنث ی( و اج زای دی واره س لولی ب ه ج زء همیسلولز )مواد نامحلول در شوینده اسیدی( نداشتند اما توانستند صفات و ویژگیهایی نظیر پروتئین خام، گوارشپذیری ماده خشک و گوارشپذیری ماده آلی را بهطور معنیداری تغیی ر دهن د. نت ایج نش ان داد ک ه بیش ترین درص د پ روتئین خ ام )91/51 درص د(، گوارشپذیری ماده خشک )12/70 درصد( و گوارشپ ذیری م اده آل ی )16/72 درص د( در تیم ار تلفیق ی میک وریزا و نیتروکس ین و بیشترین درصد خاکستر )8/9 درصد( از تیمار تلفیقی کود میکوریزا و ورمیکمپوست حاصل شد. با توجه ب ه نت ایج آزم ایش، بهت رین تیمار کودی برای سورگوم دانهای مخلوط قارچ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین پیشنهاد میگردد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کودهای بیولوژیک میتوانند بهعنوان جایگزینی مناسب برای بخشی از کودهای شیمیایی در سیستمهای کشاورزی پایدار مورد اس تفاده قرار گیرند.