01 تیر 1403
حسين رجائي شريف آبادي

حسین رجائی شریف آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی-گروه علوم دامی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تغذیه دام
تلفن: +98-9137243262
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گوارش پذیری ماده خشک، گوارش پذیری ماده آلی. میکوریزا، نیتروکسین، ورمی کمپوست
سال 1394
مجله پژوهشهای زراعی ایران
پژوهشگران حسین رجائی شریف آبادی

چکیده

مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان زراعی می باشد. کاربرد کودهای زیستی در تولید این گیاهان با هدف حذف یا کاهش قابل ملاحظه مصرف نهاده های شیمیایی و هم چنین افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود رشد و کیفیت گیاه، از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور بررسی واکنش برخی از ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای به استفاده از کودهای زیستی، شیمیایی و آلی، آزمایشی به صورت طرح کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه نوع کود بیولوژیک و تلفیق آن ها با یک دیگر و ورمی کمپوست و کود شیمیایی به شرح زیر بود: 1- قارچ میکوریزا آربسکولار گونه Glomus mosseae + ورمی کمپوست، 2- قارچ میکوریزا + نیتروکسین (حاوی باکتری های Azospirillum sp. و sp. Azotobacter)، 3- قارچ میکوریزا + ریزوبیوم (R. legominuzarum)، 4- قارچ میکوریزا + کود شیمیایی NPK، 5- قارچ میکوریزا Glomus mosseae و 6- شاهد. در این آزمایش، هرچند تیمارها اثر معنی داری بر میزان خاکستر، NDF و ADF نداشتند، اما بر صفات و ویژگی های پروتئین خام، گوارش پذیری ماده خشک و گوارش پذیری ماده آلی دارای اثر معنی داری بود. نتایج نشان داد که بیش ترین درصد پروتئین خام (33/27 درصد)، خاکستر (96/4 درصد)و گوارش پذیری ماده آلی (86/77 درصد) در تیمار تلفیقی میکوریزا و ریزوبیوم و بیش ترین درصد گوارش پذیری ماده خشک (44/73 درصد) از تیمار تلفیقی کود میکوریزا و نیتروکسین حاصل شد. با توجه به نتایج آزمایش، بهترین تیمار کودی برای ماشک گل خوشه ای مخلوط قارچ میکوریزا و کود زیستی ریزوبیوم پیشنهاد می گردد.