01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی غلظت عناصر سنگین در آب و ماهیهای برداشت شده از دریاچه سد کلان ملایر(مطالعه موردی: استان همدان)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فلزات سنگین، آب، دریاچه سد، ماهی، تجمع زیستی
سال 1399
مجله آب و فاضلاب
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

فلزات سنگین مشکل بزرگی در محیطزیست هستند و بهعلت سمیت و توانایی زیادی که در تجمع بدن موجودات زنده دارند، به یک مشکل جهانی تبدیل شدهاند. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهشبا هدف بررسی غلظت عناصر سنگین آرسنیک، کادمیم، کروم، مس، نقره، منگنز، نیکل و روی در نمونههای آب و ماهیهای برداشت شده از دریاچه سد کلان ملایر در استان همدان انجام شد. نمونههای آب و ماهی 5 بار در ماههای اردیبهشت، خرداد، شهریور، مهر و بهمن از 19 مکان از دریاچه سد کلان ملایر هستند به آزمایشگاه منتقل Cyprinus carpio و Vimba vimba جمعآوری شدند. نمونههای آب و ماهی که شامل گونههای شدند. نمونههای ماهی با 4 میلیلیتر اسید نیتریک و 1 میلیلیتر اسید پرکلریک هضم شدند. مقدار فلزات سنگین در آب و ماهی با 0 برای آنالیز دادهها استفاده شد. نتایج نشان داد / و آزمون دانکن 05 SAS تعیین شد و از نرمافزار ICP-AES استفاده از دستگاه برای مصارف شرب USEPA و ،FAO ،WHO که میانگین غلظت فلزات مورد بررسی از حد مجاز بیان شده در استانداردهای کمتر است. میانگین غلظت روی و کروم بهطور معنیداری بیشتر از سایر فلزات سنگین در نمونههای آب است. همچنین نتایج بیانگر غلظت بیشتر فلزات سنگین بهاستثنای فلز روی، در فصل بهار نسبت به سایر فصول است. میانگین غلظت فلزات سنگین است. همبستگی معنیداری بین تجمع فلزات سنگین Zn> Ni> Cu> Cd> Hg> As> Mn در ماهی کپور در فصل بهار بهترتیب در ماهی و غلظت فلزات سنگین در نمونههای آب وجود دارد. نتایج نشان داد که غلظت فلزات سنگین در بافت نمونههای ماهی با غلظت فلزات سنگین در نمونههای آب ارتباط دارد و انباشت فلزات سنگین در ماهی با افزایشغلظت فلزات سنگین در نمونههای کمتر FAO ،WHO آب افزایشمییابد. غلظت عناصر سنگین مورد بررسی در ماهیها از حد مجاز بیان شده در استانداردهای است و هیچگونه مشکلی برای مصارف انسانی ایجاد نخواهد کرد.