01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آلودگی رواناب سطحی مناطق پر ترافیک شهر ملایر به عناصر آهن، سرب و کادمیم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رواناب سطحی، عناصر بالقوه سمی، طیفسنجی نشر اتمی، شدت ترافیک، ملایر
سال 1401
مجله فصلنامه مهندسی بهداشت محیط
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه افزایش سطوح غیرقابل نفوذ در شهرها به جاری شدن سیلاب و آلودگی رواناب منجر شدده اسدتا از اید رو، ای پژوهش با هدف بررسی آلودگی عناصر آه ، سرب و کادمیم در رواناب سطحی نقاط پر ترافیک شهر ملایر انجام یافتا مواد و روشها : در ای پژوهش توصیفی- مقطعی، 11 نمونه رواناب سطحی از پنج ایستگاه منتخب در سطح شهر ملایر برداشدت و به بطریهای پلیاتیلنی منتقل شدندا به هر بطری چند قطره اسید نیتریک بهمنظور رساندن pH نمونهها به 2 افزوده شددا بعدد از طدی مراحل آمادهسازی آزمایشگاهی، غلظت عناصر در نمونهها بهروش طیفسنج نشری پلاسمای جفتشده القایی خوانده شددا پدردازش آماری دادهها نیز توسط نرمافزار SPSS انجام یافتا یافته ها: نتایج نشان داد که میانگی غلظت عناصر آهد ، سدرب و کدادمیم در نموندههدا بدهترتیدب برابدر بدا 222/2 ،322/2 و 112/2 میکروگرم در لیتر بوده که برای عناصر سرب و کادمیم از رهنمدود WHO و بدرای عنردر کدادمیم نیدز از رهنمدود سدازمان حفا دت محیطزیست ایران برای تخلیه به منابع آب سطحی و پذیرنده بیشتر بوده استا نتیجه گیری: از آنجا که آلودگی رواناب به فلزات سنگی بهویژه بر اثر آلایندههای انتشاریافته از حمل و نقل میتواند منجر به تهدید منابع پذیرنده و بهتبع آن بروز مخاطرات محیطزیستی و بهداشتی شود، لذا، نسبت به جمعآوری و ترفیه روانداب ناشدی از نزولدات جوی قبل از تخلیه به منابع پذیرنده توصیه میشودا