01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی توان بومشناختی حوضه آبخیز کبگیان شهرستان بویراحمد برای آبزی پروری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آبزی پروری، رودخانه کبگیان، سیستم اطلاعات جغرافیایی، کیفیت آب، مکان یابی.
سال 1401
مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

رشد جمعیت و نیازهای بشر باعث توسعه چشمگیر صنایع از جمله تکثیر و پرورش آبزیان بهعنوان منبع مهم تامین نیاز پروتئینی وی شده است. نتیجه این توسعه که بهطور معمول با عدم انجام مطالعات اثرات محیط زیستی همراه است، در بسیاری از کشورها از جمله ایران با پیامد تخریب محیط همراه بوده است. این مطالعه با هدف ارزیابی توان بومشناختی حوضه کبگیان شهرستان بویراحمد برای مکانیابی و استقرار کارگاههای تکثیر و پرورش ماهی انجام شد. بدین منظور و بر اساس مدل آبزیپروری مخدوم، از نقشههای 1:50000 بافت، عمق و فرسایش خاک، شیب، دما، اسیدیته و دبی آب، سنگ، رویشگاههای حساس، مناطق 78 هکتار و بهطور / استفاده شد. نتایج نشان داد از وسعت تقریبی 192 هکتاری منطقه مورد مطالعه، 7 ArcGIS حفاظتشده و ارزش حفاظتی گونهها و نرمافزار غالب در حاشیه روستای بطاری، از قابلیت قابل قبول برای توسعه صنعت آبزیپروری برخوردار بوده است. از آنجایی که در حال حاضر توزیع مکانی کارگاههای تکثیر و پرورش ماهی در مسیر رودخانه کبگیان از وضعیتی مناسب برخوردار نیست و اغلب در یک بخش از رودخانه تمرکز دارد، توان پالایش آلایندههای تولیدی کارگاهها توسط رودخانه کاهش یافته است. پیشنهاد میشود بهمنظور کاهش آثار سوء محیط زیستی صنعت تکثیر و پرورش آبزیان بر کیفیت آب رودخانه، نسبت به انتقال کارگاهها به مناطقی با قابلیت توسعه آبزیپروری اقدام گردد