01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر تغییرات تنوع هاپلوتیپی جنس Baetis در نواحی بالادست رودخانه گاماسیاب با ژن سیتوکروم اکسیداز I
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تنوع هاپلوتیپی، Baetis ، توالییابی، رودخانه گاماسیاب، ژن سیتوکروم اکسیداز I
سال 1402
مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

در نواحی بالادست رودخانه گاماسیاب مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونهبرداری از درشتبیمهرگان کفزی از چهار ایستگاه به فاصله 500 متر با سه تکرار از طرفین و قسمت میانی رودخانه در چهار فصل توسط نمونهبردار سوربر انجام شد. سپس لاروهای Baetis ها شناسایی و جداسازی شده، برای آزمایشهای مولکولی آمادهسازی شدند. پس از استخراج DNA ، تکثیر ژن COI و توالییابی، تنوع هاپلوتیپی Baetis ها برای هر فصل در بین ایستگاههای مختلف با نرم افزار MEGA 6.06 محاسبه شد. بررسی نمودارهای تنوع Baetis در ایستگاههای مختلف حاکی از کاهش تنوع ژنتیکی در ایستگاه 2 به عنوان آلودهترین ایستگاه به دلیل وجود پساب کارگاه پرورش ماهی بود. بررسی اثر ایستگاهها بر شاخصهای توالی نیز بیشترین مقادیر این شاخصها را در ایستگاه اول نشان داد، اما کاهش آنها در ایستگاههای دیگر قابل ملاحظه و معنیدار نبود. بنابراین میتوان اثرآلودگی پساب را در کاهش تنوع این ماکروبنتوزها نادیده انگاشت.