01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از تحلیل تشخیصی برای بررسی اثرات اکولوژیک پساب کارگاه تکثیر و پرورش قزلآالی رنگین کمان بر ساختار جوامع بنتیک )مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب(
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پساب مزرعه پرورش ماهی، قزلآالی رنگین کمان، بزرگ بیمهرگان کفزی، رودخانه گاماسیاب، شاخصهای زیستی
سال 1395
مجله شیلات
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

رودخانه گاماسرریاب به عنوان یکی از پرآبترین رودخانههای غرب کشررور بوده و دریافت کننده پسرراب کارگاه های پرورش قزل آالسررت. ارزیابی پساب کارگاه بر رودخانه با ارزیابی زیستی کفزیان صورت پذیرفت. نمونه برداری از ماکروبنتوزهای این رودخانه توسط سوربر، طی چهار فصرل بهار، تابسرتان، پاییز و زمسرتان سرال 2091 با انتخاب یک کارگاه پرورش در باالدسرت رودخانه و چهار ایسرتگاه در ورودی، خروجی، 577 متری و 2777متری کارگاه در سه تکرار انجام شد. طی این مدت،5656 نمونه از جانداران کفزی بررسی و شناسایی شد که متعلق به 22راسرته، 11 خانواده و 15 جنس بودند. بیشترین فراوانی را در اکثر ایستگاه ها راسته افمروپترا تشکیل داده که 6 خانواده و 6 جنس در این راسرته شناسا یی شدند. فراوانی ماکروبنتوزها و درصد EPT درکلیه فصول در ایستگاه خروجی کاهش یافت، غنای تاکسونی در ایستگاه خروجی در بهار و پاییز کاهش و درتابستان افزایش داشته که این تغییرات معنی دار نبود. تغییرات شاخص تنوع شانون- واینر نیز در غالب ایسرتگاه ها معنی دار نبوده اسرت . شراخص هیلسرنهوف کیفیت آب را در ایسرتگاه های مختلف بسریار خوب، خوب و مناسب ارزیابی نمود که غالباً در ایسررتگاه خروجی کیفیت آب یک درجه کاهش داشررت. در بررسرری ارر ایسررتگاه ها و فصررلهای مختلف بر ماکروبنتوزها از طریق تحلیل تشخیصی، مشخص گردید که ایستگاه خروجی بیشترین تفاوت را با ایستگاه ورودی دارد و فصل تابستان نیز بیشترین تفاوت را از لحا جوامع ماکروبنتوزی با فصول دیگر دارد. همچنین بررسی همبستگی دو شاخص شانون – واینر و Chir/EPT با بزرگ بی مهرگان کفزی نشرران داد که این دو شرراخص در بررسرری ارر ایسررتگاهها با یکدیگر همبسررتگی منفی و در بررسرری ارر فصررلها همبسرتگی مثبت دارند. با فاصله گرفتن حدود 2 کیلومتر از ایستگاه خروجی شرایط تا حدودی بهبود یافته ولی بطور کلی فون بنتوزهای رودخانه تغییر کرده و پس ازطی یک کیلومتر به حالت اول بر نمیگردد.