01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی امکان استفاده از استخوان پنجه پای قورباغه )ridibunda Rana )به عنوان شاخص زیستی پایش فلزات سنگین سرب، کادمیوم، نیکل و وانادیوم در آب رودخانه قرهسو کرمانشاه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شاخص زیستی؛ قورباغه؛ استخوان پنجه پا؛ کیفیت آب؛ رودخانه قره سو
سال 1395
مجله محیط زیست جانوری
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

ه دلیل ورود فاضلاب شهری، کشاورزی و صنعتی به رودخانه قره سو احتمال تجمع آلاینده های مختلف در آب، رسوبات و بدن آبزیان ساکن وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی امکان استفاده از استخوان پنجه پای گونه Rana ridibunda به عنوان شاخص زیستی برای پایش فلزات سنگین سرب، کادمیوم، نیکل و وانادیوم در آب رودخانه قره سو کرمانشاه در سال 1393 انجام یافت. پس از انتخاب 4 ایستگاه نمونه برداری در طول مسیر رودخانه، نسبت به تهیه نمونه آب و قورباغه اقدام شد. پس از انجام مراحل آماده سازی و هضم آزمایشگاهی نمونه ها، نسبت به قرائت غلظت عناصر در آن ها توسط دستگاه نشر اتمی اقدام شد. پردازش آماری داده ها نیز توسط نرم افزار SPSS انجام یافت. نتایج بیان گر وجود همبستگی معنی دار و قوی بین میانگین غلظت تجمع یافته عناصر در نمونه های آب با نمونه های استخوان پنجه پای قورباغه های بالغ و نابالغ می باشد. هم چنین بین میانگین غلظت تجمع یافته عناصر در نمونه های استخوان پنجه پای قورباغه های بالغ و نابالغ تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد (0/05