01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات بوم شناختی پساب کارگاه تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان بر ماکروبنتوزهای بستر رودخانه گاماسیاب با استفاده از شاخص های زیستی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
: پساب مزرعه پرورش ماهی، قزل آلای رنگین کمان، ماکروبنتوزها، رودخانه گاماسیاب، شاخص های زیستی
سال 1396
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

رودخانه گاماسیاب به عنوان یکی از پرآب ترین رودخانه های غرب کشور بوده و دریافت کننده پساب کارگاه های پرورش قزل آلاست. ارزیابی پساب کارگاه بر رودخانه با ارزیابی زیستی کفزیان صورت پذیرفت. نمونه برداری از ماکروبنتوزهای این رودخانه توسط سوربر، طی چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1392 با انتخاب یک کارگاه پرورش در بالادست رودخانه و چهار ایستگاه در ورودی، خروجی، 500 متری و 1000متری کارگاه در سه تکرار انجام شد. طی این مدت،5454 نمونه از جانداران کفزی بررسی و شناسایی شد که متعلق به 11راسته، 22 خانواده و 25 جنس بودند. بیشترین فراوانی را در اکثر ایستگاه ها راسته افمروپترا تشکیل داده که 4 خانواده و 6 جنس در این راسته شناسایی شدند. فراوانی ماکروبنتوزها و درصد EPT درکلیه فصول در ایستگاه خروجی کاهش یافت، غنای تاکسونی در ایستگاه خروجی در بهار و پاییز کاهش و درتابستان افزایش داشته که این تغییرات معنی دار نبود. تغییرات شاخص تنوع شانون- واینر نیز در غالب ایستگاه ها معنی دار نبوده است. شاخص هیلسنهوف کیفیت آب را در ایستگاه های مختلف بسیار خوب، خوب و مناسب ارزیابی نمود که غالباً در ایستگاه خروجی کیفیت آب یک درجه کاهش داشت. نتایج حاکی از این بود که با فاصله گرفتن حدود 1 کیلومتر از ایستگاه خروجی شرایط تا حدودی بهبود یافته ولی بطور کلی فون بنتوزهای رودخانه تغییر کرده و پس ازطی یک کیلومتر به حالت اول بر نمیگردد.