01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اهمیت سیگنال ترنسداکشن درتنظیم اسمزی ماهیان آب شور
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سیگنال ترنسداکشن ، سازگاری اسمزی، استرس، ماهیان آب شور
سال 1396
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

در سلولهای زنده، درک استرسهای محیطی و متعاقب آن سیگنالهای استرس از حوادث اولیه برای سازگار شدن با تغییرات محیطی هستند. استرسهای محیطی بر فعالیتهای فیزیولوژیکی ارگانیسمهای زنده تأثیر میگذارند. وقتی یک تغییر در دامنه- ی مشخصی در محیط بوجود میآید ، عملکرد برخی آنزیمها افزایش یا کاهش مییابد. در پاسخ به استرسها نظیر شوری بسیاری از ارگانیسمها یک سری از ژنها را فعال میکنند که مختص استرسهای نوع فردی هستند. پروتئینهای مشخصی ساخته میشوند و برخی از پروتئینها در سنتز متابولیتهای مختص استرس شرکت مینمایند. پروتئینها و متابولیتهایی که در پاسخ به استرسها ساخته میشوند برای سازگاری ارگانیسمها یا سلول ها با محیط جدیدشان مهم میباشند. اقدامات اولیه برای سازگاری با استرسهای محیطی درک این استرسها و هدایت این سیگنالهاست. ارگانسیمها و سلولها به سنسورها و هدایت کنندههای سیگنالی مجهزند که این استرسها را درک میکنند و سیگنالها را از طریق تغییرات محیطی هدایت می- کنند که اینها معمولاً برای هر نوع استرس محیطی متفاوتند و هر کدام مختص همان نوع استرس محیطی هستند. در این مطالعه ما به بررسی استرس اسمزی را در ماهیان یوری هالین می پردازیم.