01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقایسه ای آلودگی رودخانه ای به روش تحلیل تشخیصی (مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آلودگی رودخانه ، کفزیان، رودخانه گاماسیاب، تشخیص تحلیلی
سال 1396
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

در این مطالعه آب رودخانه گاماسیاب در سه ایستگاه سرچشمه و غیر آلوده ، ایستگاه دریافت کننده پساب کارگاه های پرورش ماهی و ایستگاه یک کیلومتری پس از ورود آلاینده ها جهت پی بردن به اثرات خودپالایی رودخانه با بررسی زیستی کفزیان رودخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه برداری از ماکروبنتوزهای این رودخانه توسط سوربر، طی چهار فصل در یک سال و با سه تکرار انجام شد. در بررسی اثر ایستگاه ها بر ماکروبنتوزها از طریق تحلیل تشخیصی، مشخص گردید که ایستگاه دریافت کننده آلودگی پساب بیشترین تفاوت را با ایستگاه سرچشمه دارد .در ایستگاه سوم نیز شرایط آب مناسبتر شده ولی از لحاظ شرایط کفزیان بستر مانند ایستگاه اول احیا نگردیده است. همچنین بررسی همبستگی دو شاخص شانون – واینر و EPT/Chir با بزرگ بی مهرگان کفزی نشان داد که این دو شاخص در بررسی اثر ایستگاه ها با یکدیگر همبستگی منفی دارند.