01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین فون ماکروبنتوزهای رودخانه گاماسیاب با شاخص شانون – واینر و EPT/Chir در فصول مختلف
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آلودگی رودخانه، فصول مختلف، کفزیان، رودخانه گاماسیاب، تشخیص تحلیلی
سال 1396
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

در این مطالعه آب رودخانه گاماسیاب طی یک سال در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان با بررسی زیستی کفزیان رودخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه برداری از ماکروبنتوزهای این رودخانه توسط سوربر، از سه ایستگاه با سه تکرار جهت پی بردن به اثرات آلودگی رودخانه انجام شد. در بررسی اثر فصل های مختلف بر ماکروبنتوزها از طریق تحلیل تشخیصی، مشخص گردید که ایستگاه دریافت کننده آلودگی بیشترین تفاوت را با ایستگاه های دیگر و فصل تابستان نیز بیشترین تفاوت را از لحاظ جوامع ماکروبنتوزی با فصول دیگر دارد. همچنین بررسی همبستگی دو شاخص شانون – واینر و EPT/Chir با بزرگ بی مهرگان کفزی نشان داد که این دو شاخص در بررسی اثر فصل ها با یکدیگر همبستگی مثبت دارند.