01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تأثیرپذیری فون درشت بی مهرگان بسترزی بوم سازگان رودخانه ای از پساب کارگاه تکثیر و پرورش ماهی با کاربرد شاخصهای تنوع آلفا و تجزیه به مولفه های اصلی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پساب، کارگاه پرورش ماهی، بزرگ بیمهرگان بسترزی، رودخانه گاماسیاب، شاخصهای تنوع زیستی.
سال 1396
مجله فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

زمینه و هدف: آثار نامطلوب احتمالی توسعه صنعت آبزی پروری، لزوم توجه به معیارهای زیست محیطی را آشکار میسازد. بنابراین این پژوهش با هدف محاسبه شاخصهای تنوع زیستی آلفا برای فون ماکروبنتیک در پاسخ به پساب کارگاه پرورش مااهی قاز آلا مساترر در رودخانه گاماسیاب در سا 2931 انجام یافت. روش بررسی: نمونهبرداری از 4 ایستگاه در ورودی، خروجی، 055 و هزار متری کارگاه در سه تکرار از کنارهها و بخاش میاانی رودخاناه توسط سوربر انجام یافت. پس از شناسایی و شمارش نمونهها، شاخصهای تنوع زیستی مارگالف، سیمپسون، شانون واینار، آلفاا، کساو ، - برگر پارکر، هیل و همچنین شاخص - EPT/Chir محاسبه شد. یافتهها: نتایج نشان داد که در تمام فصو نمونهبرداری، شاخص EPT/Chir در ایستگاه خروجی کاهش یافت. همچنین مرادیر شاخص- های تنوع آلفا بیانگرکاهش شاخصهای آلفا و هیل در بیشتر موارد و افزایش شاخص مارگالف در ایستگاه خروجای مایباشاد. پاردازش PCA ارتباط شاخصهای تنوع را با واحدهای نمونهبرداری در فصو و ایستگاههای مختلف و هامچناین شااخص EPT/Chir مشاخص کرد. بر این اساس همه واحدهای نمونهبرداری در کنار یک شاخص قرار نگرفته و با برخی ارتباط بیشتری دارند. بنابراین نوع انادیکس بار روی مطالعه مؤثر میباشد. بحث و نتیجهگیری: بطورکلی آنالیز دادههای تنوع زیستی نشان داد که این شاخصها در فصو مختلاف ساا و ایساتگاههاای متفااوت نمونهبرداری با تغییر شرایط آب رودخانه با همدیگر اختلافات معنیدار دارند و نتیجه واحدی از سلامت بومسازگان را نشان نمیدهند.