01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
پایش آلودگی فلزات سنگین (سرب، روی، کروم و مس) در رسوبات رودخانه بالخلو اردبیل با شاخص های برآورد آلودگی رسوب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فلزات سنگین، ارزیابی خطر اکولوژیکی، شاخص کیفیت رسوبات، روخانه بالخلو
سال 1397
مجله مهندسی بهداشت محیط
پژوهشگران ثمر مرتضوی ، لیما طیبی

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی بوم سازگانهای آبی به فلزات سنگین یکی از خطرات و تهدیدهای مهم سلامت جامعه انسانی و زنجیره غذایی محسوب میشود. در پژوهش حاضر غلظت فلزات سنگین سرب، کروم، مس و روی در رسوبات رودخانه بالخلو، به منظور ارزیابی اثرات و خطر اکولوژیکی آنها مورد اندازهگیری قرار گرفت. مواد و روشها: جهت سنجش غلظت فلزات 12 ایستگاه در طول رودخانه انتخاب و در هر ایستگاه 3 نمونه از رسوب برداشت شد. پس از آماده سازی و هضم اسیدی نمونهها، غلظت فلزات مذکور با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. (22/04 > 13/29 > 6/08 > 5/ یافتهها: متوسط کل غلظت فلزات سرب، مس، کروم و روی در رسوبات به ترتیب به میزان ( 41 میلیگرم بر کیلوگرم بدست آمد. یافتهها نشان داد بار آلودگی و خطر اکولوژیکی فلزات سنگین منطقه در طبقه خطر پایین قرار دارد. همچنین خطر محیطزیستی فلزات به صورت ( روی < کروم < مس < سرب ) ارزیابی گردید . همچنین، با محاسبه شاخص ژئوشیمیایی مولر و ضریب آلودگی رسوبات رودخانه بالخلو از نظر آلودگی به عناصر سنگین مورد بررسی، با درجه آلودگی صفر و در محدوده غیر آلوده طبقه بندی شد. نتیجهگیری: براساس نتایج حاصل وضعیت آلودگی و میزان خطر اکولوژیکی فلزات در رسوبات منطقه، در حد پایین ارزیابی می - گردد که بر لزوم حفظ و کنترل شرایط موجود تاکید دارد.