01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (cinclus Cinclus (و کیفیت آب )مطالعه موردی: برخی سیستمهای رودخانهای در استانهای تهران و همدان(
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شاخص زیستی، زیرآبروک، پیراسنجههای کیفی آب، تهران، همدان
سال 1398
مجله محیط زیست جانوری
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

امروزه استفاده از گونههای جانوری شاخص و حساس به سالمت بومسازگانها بهویژه بیمهرگان آبزی، ماهیها و پرندگان بهمنظور ارزیابی سریع وضعیت این سیستمها و صرفهجویی در زمان، نیرو و هزینه مورد توجه قرار گرفته است. لذا، این مطالعه با هدف بررسی شاخص حضور و تراکم زیرآبروک با برخی پیراسنجههای کیفی آب در چند رودخانه کوهستانی واقع در استانهای تهران و همدان انجام یافت. در این پژوهش با پیمایش در امتداد رودخانههای مورد مطالعه نسبت به ثبت نقاط حضور و تراکم زیرآبروکها اقدام شد. سپس متغیرهای دما، غلظت اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی و pH در نقاط حضور و تراکم گونه مورد نظر ثبت شد. پردازش آماری دادهها نیز توسط نرمافزارهای Minitab و Statistica انجام یافت. نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک ترتیبی و از طرفی نتایج حاصل از مدل آکائیک نشان داد که متغیرهای هدایت الکتریکی، فراوانی ماکروبنتوزها و دمای آب با پیشبینی حضور و تراکم زیرآبروکها در رودخانههای مورد مطالعه رابطه به نسبت معنیدار داشته و سایر متغیرها رابطه معنیدار با حضور و تراکم این پرنده نشان ندادند. از اینرو، نتایج این مطالعه توانسته است تا حدودی رابطه بین حضور و تراکم زیرآبروک و کیفیت آب را به اثبات رساند.