31 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مصرف فرآورده های حاصل از نفت و رشد اقتصادی ایران
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رشد اقتصادی، مصرف فرآورده های نفتی، ایران
سال 1393
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

افزایش رشد اقتصادی و توسعه ی اجتماعی در کشورهای درحال توسعه، در حال حاضر به یکی از نگرانی های جهان غرب تبدیل شده است. چه اینکه این افزایش دلیلی بر مصرف فزاینده ی انرژی و آلوده ساختن محیط زیست بشری است. در دسترس بودن و ارزان بودن منابع سوخت فسیلی (در مقایسه با دیگر منابع انرژی) برای تولید انرژی مورد نیاز جهت برنامه های توسعه طلبانه در کشورهای در حال توسعه و پایان پذیر بودن این منابع از یک طرف و آلاینده بودن آن برای محیط زیست از جانب دیگر، نگرانی های موجود را توجیه می ند. برای رسیدن به نرخ رشد مناسب و پایدار و نیز بهبود وضع استانداردهای زندگی در کشورهای در حال توسعه، عرضه ی مناسب و کافی انرژی از اصول تغییر ناپذیر می باشد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. از آنجا که افزایش مصرف انرژی در کشور، یکی از محرک های رشد اقتصادی است، به همین دلیل اجرای سیاست های تعدیل مصرف و صرفه جویی در مصرف بایستی با درنظر گرفتن تمام شرایط موجود اقتصاد و صنایع درخواست کننده ی انرژی با احتیاط انجام پذیرد. با توجه به اهمیت مصرف انرژی و رشد اقتصادی، این مطالعه سعی دارد تا به بررسی تأثیر رشد اقتصادی و مصرف فرآوردههای نفتی در ایران با استفاده از مطالعات صورت گرفته در این زمینه در کشورهای جهان و آمار و ارقام موجود بپردازد و جهت بهبود شرایط ایران، راهکارهای مناسب را ارائه دهد.