31 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه آمیخته بازاریابی خدمات با وفاداری مشتری (مطالعه موردی شرکت اپراتور همراه اول - ملایر)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آمیخته بازاریابی، وفاداری مشتری، اپراتور همراه اول، ملایر، آزمون همبستگی اسپیرمن.
سال 1394
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

آمیخته بازاریابی بدنبال تامین و ارضای نیازهاست و به طور مداوم تلاش می کند که این کار را بهتر انجام دهد و در حقیقت یافتن شیوه های بهتر ارضاء نیاز است که شرکت های موفق را از ناموفق متمایز می سازد. بنابراین بازاریاب باید همواره بدنبال آن باشد که بررسی کند، به چه صورت می توانند بهتر و بیشتر، سریعتر، دقیق تر و در نهایت با کیفیت متناسبتر به مردم خدمات توام با جذابیت ارائه نماید. این پژوهش با موضوع بررسی رابطه آمیخته بازاریابی خدمات با وفاداری مشتری (مطالعه موردی اپراتور همراه اول) بوده است و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی- توصیفی و با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) به بررسی رابطه آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد هفت گانه آن شامل خدمت، قیمت، کانال های توزیع، عوامل ترفیع، ویژگی های کارکنان، امکانات و دارایی های فیزیکی و مدیریت عملیات با وفاداری مشتری در شرکت اپراتور همراه اول شهر ملایر پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش مشترکین اپراتور همراه اول در شهرستان ملایر بوده و با توجه به نامحدود بودن این جامعه، با استفاده از جدول مورگان نمونه ای برابر نفر 384 جهت بررسی انتخاب گردید. پس از تعیین روایی و آزمون پایایی پرسشنامه، نتایج بدست آمده مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به نرمال نبودن داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج حاکی از رابطه معنی دار 0 دارد. / آمیخته بازاریابی خدمات با وفاداری مشتری در اپراتور همراه اول شهر ملایر با ضریب همبستگی برابر 588